🎁 DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE - JFenzi parfémovaný tělový balzám

Obchodní podmínky platné do roku 2022

společnosti Spectrum Trading s.r.o., se sídlem U Půjčovny 969/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČO 25639421,
DIČ CZ25639421,
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57108

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na adrese ziajaprotebe.cz (dále též uváděno jen jako „e-shop“) společností Spectrum Trading s.r.o., IČ: 25639421, se sídlem 
  U Půjčovny 969/3, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57108 (dále též jen jako „Prodávající“).
 2. Nákup v e-shopu probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem v e-shopu nebo s užíváním internetových stránek ziajaprotebe.cz souvisí.
 3. Přejeme si, aby pro naše zákazníky byl nákup v e-shopu příjemně stráveným časem, aby byli s nákupem naprosto spokojeni a aby přesně věděli, co v našem e-shopu naleznou, jak celý proces nákupu zboží od jeho výběru až po dodávku probíhá, co mohou očekávat a jak vyřešíme jejich požadavky. Toto vše naleznete v těchto VOP.
 4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u nás nakoupíte. Prosíme, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním zboží (tj. před kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. Tím, že kliknete na tlačítko „POTVRDIT OBJENDÁVKU “ nám dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký zde popisujeme. Dáváte tím i signál, že svoji objednávku myslíte vážně, a že jste stejně jako my připraveni splnit své závazky z následně uzavřené kupní smlouvy (tedy my jako Prodávající především dodat vám zboží přesně podle vaší objednávky a vy jako Kupující zaplatit za dodané zboží dohodnutou cenu).
 5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Víme, že jich není zrovna málo, a proto pro rychlejší orientaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
 2. Důležité pojmy (definice)
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platba
 5. Dodací podmínky
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
 8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 9. Závěrečná ustanovení

 

II. Důležité pojmy (definice)

 1. PRODÁVAJÍCÍ. Prodávajícím je společnost Spectrum Trading s.r.o., se sídlem U Půjčovny 969/3, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 25639421, DIČ CZ25639421, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 57108
  Adresa pro doručování pošty: Růžová 10, 110 00 Praha 1
  Kontaktní telefon: +420 773 998 456
  Adresa pro doručování elektronické pošty: info@ruzova10.cz
 1. KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní ruzova10.cz uzavře s naší společností, jako Prodávajícím, kupní smlouvu, a tím koupí některé zboží vystavené na internetových stránkách e-shopu. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je jí kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách ruzova10.cz vyplněním potřebných údajů Kupujícím) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. Kupující objednává zboží přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém e-shopu.
 2. POPIS ZBOŽÍ. V e-shopu (na webovém rozhraní) je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností zboží, a je-li to u daného produktu potřebné, i s uvedením dalších důležitých informací ke zboží, zejména návodu na jeho používání, minimální trvanlivosti, pokynů k uchovávání a skladování apod. Veškeré prezentace zboží uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ. Pro objednání zboží přes webové rozhraní obchodu slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte kontaktní údaje, informace o objednávaném zboží (vložením objednávaného zboží do „košíku“ webového rozhraní obchodu a uvedením počtu/množství objednávaného zboží), údaje pro dodání zboží (zejména dodací adresu), vyberete způsob úhrady a způsob doručení zboží kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU “.
  O obdržení objednávky vás budeme informovat e-mailem, zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce nebo při registraci. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímáme, zašleme vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je kupní smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené kupní smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody s námi.
  V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.
 1. Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z naší strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě, není přístupná třetím osobám. Na vyžádání vám ji zašleme.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Pokud se na webovém rozhraní zaregistrujete, pro přístup k uživatelskému účtu obdržíte obratem na vámi zadaný mail přístupové údaje. Zavazujete se zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících z kupní smlouvy nebo těchto VOP jsme oprávněni po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Nákup v e-shopu je možné uskutečnit i bez registrace a založení uživatelského účtu, ale je možné, že se tím ochudíte o přístup k některým námi poskytovaným výhodám.

 

IV. Cena zboží a platba

 1. CENA ZBOŽÍ. U jednotlivých položek zboží je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a veškerých případných dalších daní, cel a poplatků. Na faktuře je pak rozepsaná cena bez DPH, částka DPH a celková cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. K ceně je připočítáváno poštovné (podrobnosti jsou uvedeny v čl. V. VOP). Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU “) je již uvedena včetně poštovného.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u zboží v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám zboží dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží v našem vlastnictví.
 4. V případě, že nejsme schopni vám zboží dodat, protože je již u našich dodavatelů nedostupné, a přitom jste již uhradili kupní cenu, jsme povinni vás obratem po zjištění nemožnosti dodání o tomto informovat a vrátit již přijaté finanční plnění, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Přijaté finanční plnění vám v tomto případě vrátíme s vámi dohodnutým způsobem, popřípadě nedojde-li k dohodě, pak stejným způsobem, jako byla platba uhrazena z vaší strany. Doba vrácení přijatého plnění závisí na zvoleném způsobu platby, nepřekročí však dobu 14 dnů od okamžiku zjištění nemožnosti dodat zboží.
 5. ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  a) Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést číslo objednávky jako variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a zboží co nejdříve expedováno. Do poznámky napište své jméno. Platbu proveďte do 5 dnů.


  Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.bezhotovostně bankovním převodem na náš bankovní účet vedený u Fio Banka, a.s., číslo účtu 2700102103/2010 při přepravě prostřednictvím PPL, Geis Logistics, Zásilkovna.
 6. SPLATNOST KUPNÍ CENY. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet, proto prosíme, bankovní příkaz zadejte tak, aby byla kupní cena včas uhrazena. Pokud není kupní cena včas uhrazena a není mezi námi domluveno jinak, marným uplynutím lhůty pro zaplacení se kupní smlouva ruší.
  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.
  Daňový doklad bude zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a který zároveň slouží i jako dodací list a jako doklad pro případnou reklamaci.
  Nevyžadujeme platbu zálohy na zboží.
  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.
  Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

V. Dodací podmínky

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Zboží je možné dodat prostřednictvím dopravce  nebo nechat doručit s využitím služby „Zásilkovna“. Způsob dodání vyberete na webovém rozhraní při objednávce zboží. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Jak nakupovat“ na webovém rozhraní. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. V případě osobního převzetí je povinnost dodat zboží splněna okamžikem, kdy vám zboží předáme. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Konkrétní přepravci, kteří vám mohou vámi objednané zboží dodat, jsou uvedeni na webovém rozhraní, včetně podmínek přepravy a trvání dodací lhůty.
 2. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu dopravy, zvoleném způsobu platby a na dostupnosti vybraného zboží. Je-li zboží skladem, expedujeme jej (tj. předáme zvolenému přepravci) do 3 dnů od připsání platby na účet a v případě platby na dobírku pak do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy (tj. od potvrzení přijetí objednávky). Podrobnosti opět naleznete na webovém rozhraní v části „Jak nakupovat“.
 3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Výše ceny za dodání zboží závisí na vámi zvoleném přepravci a je uvedena na webovém rozhraní v části „Jak nakupovat“. V případě platby na dobírku je připočítáván poplatek za dobírku. V případě objednávky zboží v hodnotě nad stanovenou částku neseme náklady na dopravu jako Prodávající sami. Konkrétní částku nákladů na vámi zvolený způsob dopravy (poštovné) naleznete jak v části „Jak nakupovat“ na webovém rozhraní, tak i přímo u jednotlivých možností, ze kterých vybíráte v objednávkovém formuláři. Tam vidíte i zda jste dosáhli částky pro dodání zboží zdarma.
 4. BALNÉ. Náklady na balení zboží k odeslání neseme jako Prodávající sami.
 5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zboží opakovaně a nebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.
 6. Při převzetí zboží si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu zboží a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u dopravce a kontaktujte nás. Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zboží, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. V případě nedodání zboží, záměny apod. nás kontaktujte co nejdříve na info@ruzova.cz, nejpozději do 48 hodin.
 7. V případě, že byste zboží bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Spotřebitel má podle § 1829 odst. 1 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží 14denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na info@ruzova10.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním formuláře, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.
 2. Jako Kupující berete na vědomí, že ani spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
  a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (vzhledem k tomu, že převážná část nabízeného zboží je kosmetika, upozorňujeme, že zpravidla jde o zboží, kde se uplatní toto ustanovení o nemožnosti odstoupení).
 3. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy nám předejte nebo zašlete zpět zboží, které jste od nás obdrželi dle této smlouvy. Při zasílání zboží zvolte doporučenou zásilku, nezasílejte zboží na dobírku. Náklady na vrácení zboží nesete sami. Zboží zašlete nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, pak i v původním obalu. Ke zboží, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu či dodací list nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o zboží u nás zakoupené ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od smlouvy (např. vyplněním ve vzorovém formuláři), připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.
 4. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátíme peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za zboží, včetně nákladů na dopravu a veškerých dalších nákladů s dodáním zboží uhrazených. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání zboží, dle zákona vám vrátíme částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání zboží. Nejsme však povinni vám peníze vrátit dříve, než nám zboží předáte zpět a nebo prokážete, že jste nám zboží zpět odeslali. Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste nám je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 5. Vezměte prosím na vědomí, že bude-li nám zboží vrácené poškozené, opotřebené nebo částečně spotřebované, vzniká nám nárok na náhradu újmy tím vzniklé a máme právo si tento nárok jednostranně započíst proti vašemu nároku na vrácení kupní ceny, a tedy v takovém případě bychom vám vrátili pouze rozdíl mezi kupní cenou (včetně nákladů na dopravu) a částkou odpovídající vzniklé újmě.
 6. Vyhrazujeme si právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud z důvodů nikoli na naší straně není již možné zboží dodat (přestalo se vyrábět, nelze jej již dovézt apod.). Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručíme. V případě, že jsme od vás obdrželi před naším odstoupením od smlouvy platbu, vrátíme vám ji do týdne od odstoupení od smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 7. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem, kupní smlouvou a těmito VOP z důvodů v zákoně, smlouvě či VOP uvedených.
 8. Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni nám poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit.

 

VII. Záruka, práva z vadného plnění 

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
 3. Jako Prodávající vám odpovídáme, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li zbožím věc podléhající rychlé zkáze, je na ní místo záruční doby vyznačena doba, po kterou lze věc použít (po tuto dobu je poskytována záruka za jakost).
 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu zboží za nové a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového zboží bez vad nebo na výměnu součásti či opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nové zboží bez vad dodat, vyměnit jeho součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.
 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Reklamované zboží prosím doručte osobně, poštou či obdobným způsobem na naši adresu uvedenou v čl. II VOP Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení.

 

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

 1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@ruzova10.cz.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Vezměte prosím na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2020